Det enkelte lag må selv søke om tilskudd i denne omgangen. Ordningen gjelder arrangementer i perioden 1. januar til 31. august 2021. Søknadsfristen er 15. september.

Eksempler på arrangementer er kurs, foredrag, planteloppemarked/-salg eller andre aktivitetstilbud som ikke har latt seg gjennomføre helt eller delvis under koronapandemien.

Tilskuddet gjelder både merkostnader i forbindelse med smittevernrestriksjoner og inntektstap fra arrangementer som er delvis gjennomført eller avlyst. Men hvis hagelaget fikk utbetalt koronatilskudd nå i mai, på grunnlag av momskompensasjonen i 2020, skal dette beløpet trekkes fra. Nytt i år er at minstegrensen på 25 000 kroner er fjernet helt. Det vil si at alle kan søke, uansett beløp det søkes for.