Prydstorklokke kom med på forbudslisten i 2016 fordi man anså faren som stor for at denne arten ville kunne hybridisere (krysse) seg med og forurense genene til en av våre hjemmehørende klokker, skogstorklokke. Med siste revidering av fremmedartlistea i 2018 er planten nedvurdert fra å utgjøre svært høy økologisk risiko (SE) til LO (lav risiko). Dette fordi man blant annet har nedjustert faren ved en eventuell hybridisering. Planten er likevel forbudt.

Botanisk navn: Campanula latifolia ssp. macrantha

Risikovurdering: LO (Lav risiko). Forbudt å omsette, dele og sette ut. 

Detaljer av en skartpt blå prydstorklokke.

Familie: Klokkefamilien

Opprinnelse: Kaukasus

Spredningmåte: Med utløpere og frø.

Biologi: Lengelevende flerårig urt der frøene spres fra stive stengler.

Invaderer: Lite påvirkede naturtyper, skogkanter og næringsrik jord.

Håndtering: Hold planten innenfor ditt hagegjerde ved å fjerne avblomstrede blomsterstander. Eventuelle planter og planterester leveres hos nærmeste gjenvinningsanlegg.

Utbredelse: Hovedsakelig funn nord i landet, der den lenge har vært en vanlig og skattet hageplante. Men det antas at det er store mørketall for utbredelse. Se kart over artens utbredelse og finn fordypningsstoff på Artsdatabankens sider. 

Fordypning: Prydstorklokke er nært beslektet med vår hjemmehørende skogstorklokke (Campanula latifolia ssp. latifolia). For å hindre krysning mellom de to artene og innblanding av nye gener i vår stedegne art, har prydstorklokke blitt forbudt å selge, dele og sette ut. Les mer på Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Storklokke (Campanula latifolia), skogstorklokke (Campanula latifolia ssp. latifolia), ugressklokke
(Campanula rapunculoides), nesleklokke (Campanula trachelium).