Problemstillingen er for lengst satt på dagsordenen i andre land, der man har satt i verk tiltak for å begrense bruken av etter hvert knappe torvressurser, som i England. Den sterkt økende hageinteressen i den vestlige verden bidrar til økt etterspørsel etter torv. Hageselskapet ser det som del av sitt samfunnsansvar å bidra til fremtidige løsninger som ikke medfører uvettig bruk av begrensede, ikkefornybare ressurser. Egen hagejord og kompost er verdifulle alternativer til unødig torvbruk. Hageselskapet ønsker å øke kunnskapen om alternativer for å begrense torvforbruket.

Miljøspørsmål

Økt bruk av torv er også et miljøspørsmål. Torvmyrer er effektive karbonlagre som binder store mengder CO2. Der torvområder brytes opp gir det påfølgende store CO2-utslipp. Hageselskapet, som en organisasjon med et uttalt miljøengasjement, deler bekymringen for dette. Miljødirektoratet har bedt hagefolk om ikke å kjøpe torv. For på den måten å bidra til vern av miljøet.

Mann krafser kompost ned i hagejord.

Bruk egen jord

Det er ikke nødvendig å kjøpe ferdigjord for å lykkes, men det mangler kunnskap om bruk av eget hageavfall og om produksjon av hagens gull; kompost. Mange hageeiere kjører først hageavfall til gjenbruksstasjoner, for deretter å kjøre til hagesenteret for påfyll av ny jord, som ofte er torv. Budskapet om at den beste jorda er den du allerede har i hagen, må ut til hagefolket. Hageselskapet vil bidra til at flere begynner med hjemmekompostering (PDF, 1MB) av både hage- og matavfall. Det er den beste, mest miljøvennlige og kortreiste metoden for å få bedre hagejord – og den handler om å omsette og  bruke ressursene der de er.

Jord fra sekk tømmes i et blomsterbed

Formidle kunnskap

Hageselskapet har en viktig oppgave å utføre med kunnskapsformidling på dette området. Tradisjonelt holdes det årlig kurs i kompostering en rekke steder i landet i regi av våre hagelag, og det er populære tilbud. Se etter, og etterspør gjerne, slike kurs lokalt. Hageselskapet vil formidle kunnskap om god jordkultur, slik som:

  • Tilføre organisk materiale.
  • Unngå at jorda står åpen.
  • Unngå tunge maskiner.
  • Unngå vannsig.
  • Unngå jorderosjon og utvasking av næringsstoffer.
  • Man er ikke avhengig av torv for å lage god jord til hagen, men torvbaserte produkter benyttes enn så lenge, av balkonghagedyrkere og potteentusiaster. Ofte i mangel på alternativer.
  • Spør etter torvfrie produkter i hagesenteret.  

Jordsekk merket med torvfri kompostjord.

Forbrukermakt

Forbrukerne, her hage-, parsell- og balkongentusiaster, har også muligheter for bidra ved å kjøpe jord som inneholder lite eller ingen torv. Flere plantesentre tar nå til orde for å tilby slik hagejord. For å kunne gjøre bevisste valg stilles det imidlertid krav til myndigheter og produsenter om god og forståelig merking av de ulike jordproduktene. Per i dag er det mange steder i landet vanskelig å finne torvfrie alternativer, særlig for den som ikke selv kan kjøre (langt) og hente større kvanta. En lovbestemt regulering av torvandelen i jordprodukter er et annet mulig virkemiddel for å gi forbrukerne reell mulighet til å ta foretrukne, miljøbevisste hagevalg.