Til plen kan det på god undergrunn rekke å tilføre 10–15 cm vekstjord. Med god undergrunn menes opparbeidet jord på en etablert tomt. Målene gjelder ikke for en nyetablert tomt bare sprengstein og pukk, slik det ofte er vanlig i dag. Over ren pukk vil 10–15 cm jorddybde til plen være alt for lite. Også for de andre plantegruppene er det i beste fall marginalt.

Jo mer jord du kan tilføre i en ny hage, desto bedre. 

Til grønnsaker og lignende planter bør vekstjordlaget være minst 20 cm tykt. Det laget som på dyrket mark betegnes som "matjordlaget", er oftest 20–25 cm tykt. Flesteparten av røttene til ettårige planter vil være å finne i dette laget. Dersom undergrunnen er sand, vil imidlertid røttene normalt søke noe dypere ned.

Til store stauder, buskroser og mindre busker bør det være omlag 25–30 cm vekstjord, og til store busker, hekker og mindre trær er det ønskelig med 40 cm.

De mest kravfulle plantene, som store trær og en del spesielle busker, deriblant både stilk­roser og klatreroser, ønsker dypere vekstjord, gjerne 60 cm.

Vil en legge opp et avgrenset område eller bed med ekstra dyp vekstjord, må en se til at dette ikke gjøres slik at det blir en slags brønn, der det blir stående vannmettet jord i bunnen. Dersom det lages slike forsenkninger, bør en sørge for drenering. Dette er spesielt viktig på leirholdig jord.