Fjern landøyda! | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)

Landøyda(Senecio jacobaea L.) er i og for seg en vakker plante der den forgrener seg i et hav av smørgule  blomsterkorger. En stilk fyller gjerne en vase med sitn gule overflod. Men så er det da slik at Landøyda er giftig og en uønsket plante i kulturmark, i beitelandskap og på dyrket mark. Husdyr unngår vanligvis planten ute på beite. Hvis beitet ellers er godt, vil husdyrene vanligvis ikke røre planten, da den inneholder bitterstoffer. Giftstoffene ødelegges imidlertid ikke ved tørking, men bitterstoffene minskes og forsvinner. Dermed kan planten være meget farlig i høy og annet fór, særlig fordi giftstoffene akkumuleres slik at inntak av mindre doser gjennom lengre tid etter hvert kan føre til alvorlige forgiftninger. Storfe som beiter på landøyda kan bli utsatt for kronisk forgiftning. Symptomer på svineblomforgiftning er blant annet forstyrrelser av fordøyelsen, rastløshet, hepatitt, blindhet, en skjelvende gange og til slutt kollaps. Symptomene kan komme fra noen få dager til flere uker eller måneder etter at dyrene har spist av plantene. Når symptomene først er blitt tydelige, kan dyrene dø i løpet av få dager. I 1930-årene ble det bevist at den såkalte "Sirasyken", en leversykdom som særlig rammer kyr, skyldes at dyrene har spist landøyda. Kun en liten mengde på 140 g kan være en dødelig dose for storfe, sau og geit kan tåle større mengder enn storfe.

Landøyda

Landøyda sprer seg og dukker opp på stadig nye lokaliteter. Plantene trives godt på tørre og temmelig næringsfattige vokseplasser. Den er veldig vanlig her i Rogaland. 

Så hva bør vi gjøre når vi ser planten?
Vi anmodes om og oppfordres til å registrere funnene våre i artsdatabanken: Nå kan du rapportere artsfunn med mobilen (artsdatabanken.no), og til å, om mulig, fysisk fjerne planten.

Da Landøyda kan gi kontakteksem, så bør en utstyre seg med hansker når en skal være i kontakt med planten. Det anbefales ulike metoder i bekjempelsen av Landøyda. Både kjemiske og mekaniske. Vi anbefaler de enkle mekaniske tiltakene som fysisk fjerning ved å hogge/skjære blomsterstanden av før frøsetting. En kan også grave opp rotstokken. Plantedelene puttes i plastposer/sekker og brennes. Det må ikke kastes i matavfallet!

Bli med på bekjempelsen du også!

Kilder: 
LANDØYDA - Senecio jacobaea (rolv.no)
Bekjemp landøyda! | NLR Agder
Landøyda (plantevernleksikonet.no)
Landøyda – Wikipedia
Biologiportalen | Landøyda
Nå kan du rapportere artsfunn med mobilen (artsdatabanken.no)
Landøyda – eit aukande problem i Rogaland | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)
Fjern landøyda! | Statsforvaltaren i Rogaland (statsforvalteren.no)