Innkalling til årsmøte i Averøy Hagelag på Armkroken kafe 14.02.2024 kl. 19.00

Alle medlemmer har stemmerett.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 15.01.2024

Saker til behandling :

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap m/revisjonsberetning
  5. Valg
  6. Aktivitetsplan for 2024

Årsmelding og regnskap legges fram i møtet.

Etter årsmøtet koser vi oss med litt mat og diskutere hvilke aktiviteter hagelaget skal ha i 2024.

Enkel utlodning.

 

Velkommen!