Lokallaget har egne vedtekter og ledes av et valgt styre. Eventuelle endringer i vedtektene skal godkjennes av regionstyret. Regnskap, budsjett og arbeidsplan vedtas av årsmøtet.

Det lokale hagelaget er med sine tilbud og aktiviteter Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med medlemmene. I tillegg kommer hjemmesider, Norsk Hagetidend og sosiale medier som Facebook og Instagram. 

Styret i hagelaget

Styret består av leder og fire styremedlemmer, pluss inntil to varamedlemmer, som har møterett men ikke stemmerett (lokallagsvedtektene § 7).

Styret velges av årsmøtet og skal lede arbeidet i hagelaget i henhold til vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på årsmøtet.

Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. I tillegg kan styrets medlemmer få oppgaver som studieleder, nettsideansvarlig, arrangementsansvarlig osv.

Hagelagets arbeidsområder

I henhold til vedtektene skal hagelagsstyret:

 • Skape et trivelig hagemiljø og gi medlemmene faglig hjelp og inspirasjon.
 • Arrangere aktiviteter som kurs, foredrag, hagevandringer, turer, planteloppmarked og hagelagstreff i tråd med medlemmenes ønsker.
 • Verve medlemmer.
 • Avholde årsmøte i henhold til vedtektene.
 • Drive hagelaget etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet.
 • Sende årsrapport, årsregnskap og årsmøteprotokoll til regionstyret straks etter årsmøtet. Samarbeide med andre organisasjoner, lokale myndigheter og næringsliv.
 • Skaffe inntekter gjennom aktiviteter, lokale prosjekter eller sponsorstøtte.
 • Profilere og markedsføre hagesaken og Hageselskapets visjon i nærmiljøet og via lokale media.
 • Bidra til å gjennomføre Hageselskapets strategiske føringer.
 • Medvirke til at Hageselskapets enhetlige profilprogram følges.
 • Bidra til å gjennomføre Hageselskapets strategiske føringer.


Andre viktige oppgaver:

 • Vedlikeholde lagets hjemmeside på hageselskapet.no
 • Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom aktiviteter, nettside, lokalmedia og sosiale medier.
 • Samarbeide med nabohagelag der dette kan være aktuelt for felles og bedre tilbud til medlemmene og mer rasjonell drift.

Årsmøtet

 • Start planleggingen i god tid og følg vedtektene.
 • Forretningsorden for gjennomføring av møtet bør utarbeides og vedtas av styret.
 • Innkalling med saksdokumenter og forretningsorden sendes ut i henhold til vedtatte frister. Møteleder og to personer til å underskrive protokollen bør velges utenfor styret.
 • Protokollen kan gjøres klar på forhånd med saker og forslag til vedtak fra sakslista, slik at det blir lett å skrive inn endelige vedtak.
 • Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne.
 • Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling sammen med budsjettet og fjorårets resultat for sammenligning. Alle inntekter og utgifter skal føres hver for seg (såkalt bruttoregnskap).
 • Arbeidsplanen presenteres og forklares.
 • Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap og fjorårets budsjett for sammenligning.
 • Valgkomiteen legger fram innstilling og møteleder gjennomfører valg i henhold til vedtektene.
 • Andre saker som er ført opp på sakslisten behandles til slutt.
 • Etter at møtet er hevet er det en fin mulighet til for eksempel ta opp andre saker av felles interesse for medlemmene, ha et hagerelatert foredrag og avslutte med sosialt samvær.
   

Tilbud og aktiviteter

Vår ambisjon er å være landets fremste leverandør av inspirasjon og kunnskapsstoff. For å sikre tilveksten må Hageselskapet være opptatt av hva eksisterende og potensielle medlemmer ønsker. Mange av våre medlemmer forbinder medlemskapet først og fremst med Norsk Hagetidend. Men det er viktig for organisasjonen å løfte fram hele medlemskapet som en innholdsrik og fristende totalpakke, med aktiviteter, kunnskap, inspirasjon og alle medlemsfordeler og rabattordninger, slik at det å være medlem i Hageselskapet oppleves å ha en høy verdi for den enkelte.

Tilbudet fra hagelagene er svært viktig. Dersom medlemmene ønsker å lære om for eksempel grønnsaksdyrking, er det viktig å kunne møte interessen med et tilbud til dem. Det kan være i form av kurs, foredrag eller aktivitetstilbud, som egne såkvelder eller «luking og prikling med hagelaget».

For å få oppmerksomhet som en av flere tilbydere på feltet, må vi være synlige i lokalsamfunnet, i lokalmediene, på egen hjemmeside og i sosiale medier. Vi skal ikke bare holde på med det som er mest populært, et bredt tilbud vil være viktig og interessant. Men, det er neppe lurt å hoppe bukk over en populær trend dersom man skal trekke til seg nye medlemmer.

Det bør være tilbud til alle medlemsgrupper: Ulike aldersgrupper, erfarne hagefolk og ferskinger, nye medlemmer og gamle ringrever, enten man er interessert i hagepryd eller grønnsaksfryd, mennesker med stor eller liten hage, balkong, parsell, fellesarealer eller en grønn drøm. I tillegg kommer eventuelle rabattordninger også fra lokale samarbeidspartnere, som regionavdelinger eller hagelag har forhandlet fram.

Gjør aktiviteter kjent i god tid i nærmiljøet, både gjennom hagelagets hjemmeside, Facebook, Instagram, lokale medier, plakatoppslag og Norsk Hagetidends Hva skjer i hagelagene. Husk å ta vel imot nye og potensielle medlemmer slik at de får lyst til å komme tilbake. Loddsalg hører med i mange hagelag. Andre lag foretrekker en inngangssum, kanskje med ulik pris for medlemmer og ikke-medlemmer. Noen hagelag bruker inngangsbilletten som lodd og trekker premier til heldige vinnere.

Kurs er en populær og viktig aktivitet. Hageselskapet er medlem i Studieforbundet natur og miljø, og hagelagene kan benytte seg av eksisterende eller lage egne studieplaner. Når et kurs er fullført kan laget søke om tilskudd fra Studieforbundet etter oppgitte kriterier. For tiden utbetales kr 100 per gjennomført kurstime.

Verving

Grunnen til at man blir medlem i en frivillig organisasjon har endret seg mye de siste årene. Tidligere meldte man seg inn for å støtte en god sak, ta del i et sosialt fellesskap eller bidra som tillitsvalgt i en organisasjon. I dag er tendensen at folk «shopper» i organisasjonslivet og stiller høyere krav til hva som tilbys. Derfor er det viktig å arbeide for en jevn medlemsrekruttering. Det er ofte ikke folks vilje det står på, men vår bevissthet rundt det å ta vare på medlemmene og gi dem relevante tilbud.

Hagelagstreff og aktiviteter er gode arenaer for medlemsverving. En god idé er å gi en dedikert person ansvar for verving på arrangementer, en som ikke har noe annet ansvar enn dette.

Her er noen vervetips:

 • Ønsk nye velkommen – se dem og snakk med dem
 • Heng opp verveplakater, legg ut gratisversjonen av Hagetidend og vervekuponger (materiellet bestilles gratis fra administrasjonen).
 • Opplys om alle medlemsfordelene, lokale rabattavtaler osv.
 • Del ut Hva skjer eller hagelagets program for sesongen.
 • Ha en gjestebok/-liste der nye kan skrive kontaktinformasjon for å få nyhetsbrev o.l.
 • Spør om å få ha stand eller være til stede på andres arrangementer der grønne folk ferdes.

«Verv i lag»: Husk at hagelaget mottar 200 kroner for hvert medlem som verves. For å melde inn «Verv i lag», benyttes skjemaet på hjemmesiden vår. Under «Hvem verver?» velger du «Verv i lag» og skriver navnet på hagelaget. Verveskjemaet finner du her: hageselskapet.no/verv

Frivillig innsats

Hageselskapet har lange dugnadstradisjoner, og det ytes en stor frivillig innsats til ulike formål. Den frivillige innsatsen er en viktig ressurs, men det lurt å ta hensyn til hva de frivillige kan og har lyst til å gjøre.

Mange som ikke deltar i frivillig arbeid, oppgir som grunn at de aldri er blitt spurt. Så spør gjerne, men unngå press. Noter gjerne antall deltakere og ca. timeinnsats knyttet til fellesløft i løpet av året, og ta dette med i hagelagets årsrapport. Det er nyttig kunnskap for Hageselskapet og er med på å synliggjøre den lokale samfunnsinnsatsen som legges ned over hele landet.

Nettstedet Frivillig.no er en digital oppslagstavle som gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag. Her kan hagelaget legge ut oppdrag eller aktiviteter der dere trenger en innsats fra flere. Dette er en spennende mulighet for hagelag til å synliggjøre seg i lokalsamfunnet og komme i kontakt med folk som er interessert i å bidra. Det er også en fin mulighet til å treffe potensielle medlemmer.

Noen hagelag har innført en fadderordning for ferske entusiaster. Fadderne utfører ikke noe arbeid, men gir råd og formidler kunnskap til nye medlemmer om hvordan å lykkes med dyrking.