Møtet avholdes i henhold til vedtektenes paragraf 6. Saker som ønskes behandlet må sendes til landsstyret senest to måneder før møtedato: post@hageselskapet.no

Program for landsmøtehelgen

OM LANDSMØTET

Påmelding skjer via Min side. Nærmere informasjon sendes i en egen e-post når skjemaet er satt opp.

Frist for påmelding: 8. april.

Vi oppfordrer til kjøp av rimeligste billetter ved bruk av offentlig kommunikasjon. Æresmedlemmer, gjester og samarbeidende organisasjoner inviteres separat.


Programmet for møtehelgen blir i hovedtrekk som følger:

Lørdag 6. mai

09.00–11.00 Ankomst og registering
11.00–12.30 Landsmøte
12.30–13.30 Lunsj 13.30–16.00
Landsmøtet fortsetter
16.00–17.00 Grønt innslag
19.30 Festmiddag

Søndag 7. mai

09.00–10.30 Tillitsvalgtsamling: Organisasjonsarbeid
10.30–11.00 Pause/utsjekk
11.00–12.30 Faddersamtaler
12.30–13.00 Oppsummering og avslutning
13.00–14.00 Lunsj og vel hjem!


(Fra vedtektene:)

§ 4 LANDSMØTET

Landsmøtet er Hageselskapets høyeste myndighet og er sammensatt av:

4.1 Landsstyret.
4.2 To delegater (fortrinnsvis regionleder pluss en valgt delegat) fra hver region.

 

§ 5 GJENNOMFØRING AV LANDSMØTET

5.1 Ordinært landsmøte holdes annet hvert år innen 15. mai. Tiden mellom to landsmøter benevnes i disse vedtektene som «perioden».

5.2 Landsstyrets leder sender innkalling til regionstyrene, og landsmøtet kunngjøres i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets nettside, minst tre måneder før det skal holdes.

5.3 Saksliste og saksdokumenter skal sendes ut minst tre uker før møtet. 

5.4 Landsmøtet skal:

5.4.1 Velge to delegater (ikke blant landsstyrets medlemmer) som sammen med møteleder skal undertegne protokollen (jf. § 8.1.g).
5.4.2 Behandle landsstyrets årsberetninger for den siste perioden.
5.4.3 Behandle reviderte årsregnskaper for den siste perioden.
5.4.4 Behandle landsstyrets forslag til strategiske føringer for de kommende fire årene (på annet hvert møte).
5.4.5 Behandle retningsgivende budsjett for den kommende perioden.
5.4.6 Velge for kommende periode: a) Leder i landsstyret (jf. § 7.2). b) Styremedlemmer og varamedlem i landsstyret (jf. § 7.2). c) Nestleder i landsstyret blant de valgte styremedlemmene (jf. § 7.2). d) Valgkomité på tre medlemmer (jf. § 9.2). e) Leder i valgkomiteen blant valgkomiteens medlemmer. Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når minst én delegat krever det.
5.4.7 Velge en statsautorisert eller registrert revisor.
5.4.8 Fastsette styrehonorar til landsstyret for kommende periode.
5.4.9 Behandle andre saker som landsstyret ønsker skal legges fram for landsmøtet, eller som er kommet inn fra Hageselskapets medlemmer, regioner eller lokallag. For at en sak skal kunne behandles, må den sendes til landsstyret minst to måneder før møtet. Landsstyret legger saken fram for landsmøtet med forslag til vedtak.

5.5 Landsstyret har ikke stemmerett under §§ 5.4.2, 5.4.3, 5.4.7 og 5.4.8.

5.6 Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene og minst halvparten av de som har stemmerett er til stede.

5.7 Alle saker som behandles, bortsett fra §§ 10 og 11, avgjøres ved alminnelig flertall. Ingen kan avgi mer enn én stemme eller avgi stemme ved fullmakt. Ved stemmelikhet skal det foretas ny avstemning. Ved stemmelikhet etter ny avstemning har styreleder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet under valg foretas omvalg. Ved stemmelikhet etter andre avstemning foretas loddtrekning.

5.8 Om ikke annet er nevnt i vedtaket, trer landsmøtets vedtak i kraft umiddelbart.

5.9 Generalsekretær og landsstyrets varamedlem har møteplikt og talerett på landsmøtet.