Prisen tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på region- og/eller landsplan.

I spesielle tilfeller kan Hageselskapets hederstegn også gis til andre som har gjort en fortjenestefull innsats og vist verdifullt engasjement for formidling av hageglede og hagekunnskap i tråd med Hageselskapets formål.

Medlemmer, hagelag og regioner kan foreslå prismottakere. Velbegrunnede forslag sendes til forslagsstillerens regionstyre. Regionstyret vurderer forslaget og videresender eventuelt forslaget med sin anbefaling til Hageselskapets administrasjon.

Tildeling foretas av landsstyret i Hageselskapet. Styret kan fravike retningslinjene når de finner det nødvendig.

TIDLIGERE PRISMOTTAKERE