Landsmøtet

Organisasjonens høyeste myndighet er sammensatt av landsstyret og to delegater fra hver region, som er valgt på regionens årsmøte. Landsmøtet holdes innen 15. mai annet hvert år og behandler blant annet regnskap, årsrapport, budsjett, strategi og valg av landsstyre.

Landsstyret

Styrer Hageselskapet mellom landssmøtene i henhold til vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet. Landsstyret ansetter Hageselskapets generalsekretær. Landsstyret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. I tillegg kommer en representant for de ansatte.

Administrasjonen

Administrasjonens oppgave er å virkeliggjøre Hageselskapets visjon, formål og strategi ved å gjennomføre vedtakene som blir fattet av landsmøtet og landsstyret. De viktigste arbeidsoppgavene for administrasjonen:

  • Daglig ledelse, økonomi, regnskap, markedsføring og kommunikasjon
  • Utgivelse av Norsk Hagetidend og kunnskapsformidling på andre plattformer
  • Vedlikeholde faglige medlemstilbud
  • Søke om støtte til og delta i samfunnsnyttige prosjekter
  • Støtte og videreutvikle den frivillige organisasjonen og holde medlemsregisteret oppdatert.

Regioner

Ledes av et styre med leder og minst tre styremedlemmer. Styret velges på regionens årsmøte med delegater fra hagelagene i regionen. Hageselskapets regioner er bindeleddet mellom administrasjonen og de lokale hagelagene. De skal være et serviceorgan som bistår hagelagene administrativt og koordinerer aktivitetene i regionen.

Hagelag

Ledes av et styre med leder og minst to styremedlemmer. Hagelaget er Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med medlemmene. Laget skal tilby sine medlemmer aktiviteter som kurs, foredrag og hagebesøk, og markedsføre Hageselskapet som en kilde til kunnskap, inspirasjon og sosialt fellesskap i sitt lokalmiljø.

ORGANISASJONSKART

Landsmøtet Hageselskapets øverste organ
Landsstyret 8 styremedlemmer
Administrasjon 8 ansatte
Regioner Ledes av et valgt regionstyre
Hagelag Ledes av et valgt lokalstyre
Medlemmer Velger lokalstyre på hagelagets årsmøte