Hagelagene er medlemmenes viktigste kontakt med Hageselskapet, i tillegg til Norsk Hagetidend, våre nettsider − og etter hvert også sosiale medier som Facebook og Instagram.

Hagelaget har et styre med egne vedtekter godkjent av regionstyret. Regnskap, budsjett og arbeidsplaner vedtas av årsmøtet.

Hagelagets arbeidsområder

De viktigste oppgavene for lokallagsstyret er:

 • Avholde årsmøte iht vedtektene.
 • Drive lokallaget etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet.
 • Arrangere aktiviteter som kurs, foredrag, hagevandringer og medlemsmøter i tråd med medlemmenes egne ønsker.
 • Finne egnede og trivelige lokaler for medlemsmøtene.
 • Skaffe inntekter gjennom lokale prosjekter eller sponsorstøtte.
 • Vedlikeholde lagets hjemmeside på hageselskapet.no
 • Arbeide for hagesaken overfor kommunale myndigheter.
 • Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom lokalpresse/radio og fjernsyn.
 • Samarbeide med andre organisasjoner der det er naturlig.
 • Samarbeide med nabohagelag der dette kan være aktuelt for mer rasjonell drift og bedre tilbud til medlemmene.

Styret i hagelaget

Styret består normalt av leder og fire medlemmer, med to varamedlemmer. Sistnevnte har møterett men ikke stemmerett (se § 7 i normalvedtektene for lokallag). Styret velges av årsmøtet og skal lede arbeidet i hagelaget iht vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på årsmøtet. Styrets velger nestleder, sekretær, kasserer og studieleder blant styremedlemmene.

Hagelagstreff

Medlemskvelder eller hagelagstreff er et viktig tilbud for å gi hageglade medlemmer faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær. Gjennom felles aktiviteter, dugnader, kurs og foredrag bidrar hagelaget til å spre entusiasme, grønn kunnskap og interesse i nærmiljøet.

Lokalene eller stedet bør ha en god atmosfære som appellerer til mennesker i alle aldre og profilerer Hageselskapet på en positiv måte. Pynt gjerne med plakater og materiell, som kan bestilles fra administrasjonen.

Gjør arrangementet kjent i god tid via lokalmedier, Hageselskapets «Grønn kalender» og nettsider, samt sosiale medier som Facebook. Og jungeltelegrafen. Styremedlemmene bør ta imot og hilse på alle som kommer, særlig nye og potensielle medlemmer, slik at de føler seg velkommen.

Ved arrangementer/reiser med deltakeravgift, er det naturlig å differensiere mellom medlemmer og ikke-medlemmer.

Årsmøtet

 • Start planleggingen i god tid, og følg vedtektene nøye.
 • Innkalling med saksdokumenter sendes ut iht vedtatte frister.
 • Møteleder/ordstyrer bør velges utenfor styret.
 • Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne.
 • Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling sammen med budsjettet og fjorårsresultatet for sammenligning. Alle inntekter og kostnader skal føres. (Bruttoregnskap − ikke nettoregnskap)
 • Arbeidsplanen presenteres og forklares.
 • Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap og gjerne fjorårets budsjett for sammenligning.
 • Valgkomiteen legger fram sin innstilling og ordstyrer gjennomfører valget iht vedtektene.
 • Andre saker som er ført opp på sakslisten behandles til slutt.
 • Etter at årsmøtet er hevet, er det praktisk å ta opp andre saker av felles interesse og å ha sosialt samvær.