Del 1 innledning Bjørg S. Rasmussen 07.03.2024

HAGESELSKAPET HORDALAND 

1964 60 år 2024

KJÆRE HAGEVENNER

GRATULERER MED 60 ÅRS JUBILEET, 

JEG ER KANSKJE DEN DELTAKER HER I DAG SOM SANSYNLIGVIS HAR LENGST MEDLEMSSKAP I HAGESELSKAPET. MELDTE MEG INN FOR 55 ÅR SIDEN (I DISSE DAGER), DA MIN MANN OG JEG KJØPTE TOMT PÅ SOTRA. DEN GANG VAR DET IKKE LAG PÅ SOTRA SLIK AT JEG VAR DET MAN KALTE DIREKTE MEDLEM I DNH.

ÅRSKONTINGENTEN VAR SÅ VIDT JEG HUSKER KR 35,- PR ÅR, MEN DET VAR MULIG Å TEGNE LIVSVARIG MEDLEMSSKAP «DERSOM MAN HADDE PENGER»

DET KOSTET DEN NETTE SUM AV 3.000,- KRONER – NOE JEG IKKE HADDE MULIGHET FOR Å BETALE DEN GANG.

DA LOKALLAGET BLE ETABLERT I 1971 BLE MITT MEDLEMSSKAP OVERFØRT TIL LOKALLAGET – ÅRSKONTINGENTEN BLE BETALT TIL LOKALLAGET SOM MÅTTE INNBETALE KR. 27,50 PR MEDLEM TIL DNH. DET VIL SI AT LOKALLAGET BEHOLDT KR. 7,50 PR. MEDLEM

Litt historikk:

Det som i dag er HAGESELSKAPET HORDALAND ble stiftet 7. mars 1964

Årsmelding for 1964 (det første arbeidsår)

Det første opptak for danning av et fylkeslag ble gjort på et møte 9. november 1963 på fylkesgartneren kontor i Bergen. Foruten Fylkesgartner Arne Lerum, hagekonsulent T. Lønrusten og kommunegartner R. Kongsvik, Laksevåg, var disse lokale hagelagene representert: Os hagelag, Voss hagebrukslag, Øystese hagelag og Ålvik hagebrukslag.

Det viste da å være stemning for å danne et fylkeshagelag, og det ble derfor nedsatt et arbeidsutvalg til å arbeide videre med saken.

Arbeidsutvalget fikk disse medlemmene: Arne Lerum, Hagtor Vikør,Magnus Hauge og Mathias Madsen. Arbeidsutvalgets virksomhet resulterte i at det ble arrangert et møte

Lørdag 7. mars 1964 i Bergen med det formål å danne et fylkeshagelag i Hordaland. På dette møtet var Det norske hageselskap representert ved Direktør Einar Hildrum. Det var også observatører fra Hordaland landbruksselskap og fra Laksevåg kommune. Det viste seg også at mange av de lokale hagelagene hadde fulgt oppfordringen om å sende representanter til dette møtet, og det møtte fram representanter fra hagelagene på følgende steder: Voss, Ålvik, Øystese, Os, Bremnes og Storebø.

På møtet ble det endelig vedtatt det skulle dannes et fylkeslag i Hordaland. Som navn på laget ble valgt Hordaland hagelag. Til styre i det nye HORDALAND HAGELAG ble disse valgt: Formann: Magnus Hauge, Os. Styremedlemmer: A. Johanssen Kuld, Bremnes, G. Eriksen, Ålvik, H. Vikør, Voss. Til varamenn ble valgt: Ingeborg Anna Kalvanes, Storebø; Mathias Madsen, Øystese. Kontingenten til Hordaland hagelag ble fastsatt til kr. 100,- pr. medlemslag pr. år. For at også de hagelagene som ikke var representert på møtet i Bergen den 7. mars 1964 skulle få en orientering om at Hordaland hagelag var stiftet og dessuten en orientering om lagets arbeidsopplegg og målsetting, sendte styret v/ Hagtor Vikør ut et rundskriv om dette den 20. mars 1964 til alle hagelag i fylket. Det var meningen at styret skulle komme sammen på våren eller forsommeren i 1964, men av praktiske grunner lot det seg ikke gjøre å arrangere noe styremøte før 3. oktober. Første post på programmet var valg av nestformann, kasserer og sekretær. Som nestformann ble valgt Hagtor Vikør, mens Trygve Reinkind ble valgt til sekretær og kasserer. Et arbeidsutvalg ble også valgt med Magnus Hauge ogTrygve Reinkind som medlemmer. Etter at valgene var avviklet, ble det en livlig drøfting av arbeidsprogrammet for Hordaland hagelag. Blant annet ble spørsmålet om formidling av foredragsholdere til møter i lokallagene drøftet. Det var enighet om at Hordaland hagelag skulle ha en viktig oppgave på dette området. Den 10. oktober sendte styret i Hordaland hagelag ut et rundskriv til alle hagelag i fylket med anmodning om at de måtte melde seg som medlemmer i fylkeslaget. For styret i fylkeslaget var det oppmuntrende at flere lag meldte seg inn og betalte kontingenten til fylkeslaget. De som meldte seg inn var lagene på Tysnes, Os, Voss, Åsane og Ålvik. Men styret håper også at de 8 andre hagelagene i Hordaland snarest vil melde seg inn som medlemmer av fylkeslaget.

Det norske hageselskap arrangerte 30. -31. oktober 1964 møte i Oslo for styret i Det norske hageselskap og formenn i alle fylkeslagene.Tittel på drøftingene på møtet var: Framgangen er gjensidig betinget. Under drøftingene kom debattantene grundig inn på at framgangen for det yrkesmessige hagebruket også vil føre til en framgang for «egneheims»-hagebruket og motsatt at framgangen innen «egneheims»-hagebruket ville være av stor verdi for det yrkesmessige hagebruket.

Når det gjelder aktiviteten i de lokale hagelagene i Hordaland, ville styret i fylkeslaget gjerne få en orientering om den, og i rundskriv av 15. februar 1965 til lagene ble de anmodet om å sende styret en liten orientering.

Dessverre har bare noen få lag etterkommet anmodningen, men de som har gjort det kan berette om regelmessig møtevirksomhet og voksende tilslutning i 1964. Fra slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet ble det startet flere nye hagelag rundt i kommunene i Hordaland, særlig i de områdene hvor det ble startet konsentrert boligbygging, vi kan nevne:

Fana hagelag (1968)

Austrheim hagelag (1969)

Osterøy hagelag (1969)

Lindås hagelag (1970)

Sotra hagelag (1971)

Askøy hagelag (1972)

Arna hagelag (1973)

Husnes hagelag (1973)

Laksevåg hagelag (1974)

Det var bare noen få lokallag som ble stiftet de neste årene. Siste lokallag er Bergen Sentrum som ble stiftet i 1997.

Aktiviteten til Hageselskapet Hordaland har variert gjennom lagets 40 årige historie, men i alle disse årene har fylkeslaget fungert som et støtteapparat for lokallagene. Det har vært kjøpt inn lysbildeserier som lagene har fått låne på møtene sine. Fylkeslaget har også laget oversikter over hagefalige program og foredragsholdere som lokallagene kan bruke på sine medlemsmøter. Både fylkeslaget og de lokale hagelag har god kontakt med Hordaland Folkeakademi, som støtter lagene økonomisk, med tilskudd til honorar og reisekostnader for foredragsholdere. Hordaland Folkeakademi støtter også normalt to turneer

(flere lokallag har samme tema og turneen varer normalt tre dager) hvert år med hagefaglige tema.

Hageselskapet Hordaland har hatt flere prosjekt opp gjennom årene, som 

RETT VEKST PÅ RETT STED og NYTT LIV I GAMLE EPLESORTER, til dette siste prosjektet finnes der en video.Årlig utgis det en programårbok som gir opplysninger om lagenes kontaktpersoner og aktiviteter. Det arrangeres turer i regi av fylkeslaget både til utlandet og innen eget fylke.

Artikkelen er skrevet av Bjørg S. Rasmussen og ble presentert i Jubileumsskriftet ugitt i 2004 i forbindelse med Hageselskapet Hordalands 40 års jubileum. Artikkelen her er litt forkortet, omhandler tiden fra 1964 – 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3 Bjørg S. Rasmussen 07.03.2024

Avslutning

 

Fremdeles etter 60 års virke har Fylkeslaget mange av de samme oppgavene

som da fylkeslaget ble stiftet.

 

Fykeslaget er et serviceorgan, (skal ikke dirigere lokallagene) men bistå med faglig informasjon og økonomisk tilskudd når behovet er tilstede og fylkeslagets egen økonomi tilser å kunne klare et løft.

Dette med program forslag og foredragsholdere er en av de aktivitetene fylkeslaget har hatt som prioritet helt fra laget ble startet i 1964.

Fylkeslaget må være aktivt med når det startes nye hagelag og ikke minst gi hjelp til lag som arbeider tungt/ sover.

I min tid som styremedlem og senere leder i fylkeslaget bidro fylkeslaget å få to av dagens aktive lag til å gjenoppstå (mener å huske det var i 1987 eller 1988). Laksevåg og Åsane.

Tidligere var det vanlig å skolere nye tillitsvalgte. På samråingsmøtene la vi

alltid opp til at vi gjennomgikk vedtekter og hadde korte kurs om styrearbeid.

I mange år hadde vi samråingsmøtene på Brakanes i Ulvik. Da hadde vi alltid gode hagefaglige personer på Hjeltnes gartnerskole som foredragholder. Vi fikk også komme på besøk i hagen på skolen. Her fikk vi egentlig både i «pose og sekk» på disse møtene.

Jeg ønsker fylkeslaget lykke til med det videre arbeid for lokallagene og for hagesaken og ikke minst skape HAGEGLEDE for alle de tillitsvalgte som gjør en fantastisk frivillig jobb.