Gjelder: Møte sted : Møtedato:
Uoffisielt STYREMØTE Google Meet 06.01.22
Til stede:
Navn E-post Telefon
Anne Marit Skovly hvalergjestehage@gmail.com 45044298
Ellen Ovesen ebovesen@gmail.com 45416885
Anette Margreet Evjen Olsen anette-evjen@hotmail.com 97429284
Kopi til:
Navn E-post Telefon

Nye punkter i blå kursiv.
SAK TEKST ANSVAR/FR
IST

1 Gjennomgang av forrige møtes referat
2 Budsjett - ingen endringer 01.02.2022
3 Arbeidsprogram
Anne Marit jobber med en virksomhetsplan der hun får lagt
inn møter og kurs for 2022. Planen justeres utover våren

20.01.2022

4 Kurs
Kursplan for Østfold lages sammen med arbeidsprogrammet.
Forslag til oppstart i Februar med kurs i Permakultur
Undersøke mulighet for å få kurs i Jordforbedring i Mars
Lage en liste med aktuelle kursholdere.
Vi ønsker å ha fokus på god kvalitet og på økologi.
Hjelpe lagene med kurs om kjøkkenhage.

se min
kommentar

5 Møteplan 2022 - ingen endringer, vi benytter Google Meet
6 Brønnøysund
Det nye styret er registrert hos Brønnøysund
Adressen er endret til Kasserers adresse
7 Hjemmeside og So Me
Anette har laget e-post adresser med logo til styret.
Anette og Ellen undersøker og oppretter Facebook og
Instagram kontoer for regionen. Målet med disse er å skape
engasjement blant lagenes medlemmer og å bidra til
rekruttering av nye medlemmer.

20.01.2022

8 Tillitsvalgts møter. Ringerunde som planlagt, slå av en hyggelig KAn vi starte

MØTEREFERAT STYREMØTE ØSTFOLD HAGELAG

Østfold Hagelag styre Side: 2

prat samt høre hva lagene har behov for og ønsker fra
regionen.
Vi ønsker også å vite hvilke kurs de ønsker seg og forhører oss
om hager som er åpne for hagevandring. Invitere til Google
Meet møte 10 Februar kl 1900. Spørre om de trenger hjelp til
Google Meet.
Møte nr 2 blir på sensommeren, program utarbeides innen
mai.

møtet 10.2
kl 19.15,
ønske fra
Hvaler
hagelag

9

Neste møte 20.01.2022 kl 1900 på Google Meet
Referat utsendt: 10.01.2022
Referent: Ellen B. Ovesen