<-- Info tillitsvalgte

 1. Forberedelsen til årsmøte starter med at det bestemmes tidspunkt og sted. Deretter sendes det ut et varsel om årsmøte i form av en innkalling uten saksdokumenter. Innkalling må inneholde info om saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøte. Frist: 6 uker før for lokallag, 8  uker for regionen.
  Forslag til mal: Kunngjøring av årsmøte
 2. Styret begynner så forberedelsen til møtet
  1. Oppdrag til valgkomiteen om å finne nye kandidater. Valgkomiteen sender sin innstilling til styre senes 3 uker før årsmøte
   Forslag til mal: Til valgkomiteen
  2. Styreleder/ sekretær skriver årsmelding
   Forslag til mal: Årsmelding
  3. Kasserer avslutter regnskapet og sender det til revisor
   Forslag til mal: Årsregnskap
  4. Styret behandler årsmelding og regnskap som legges fra for godkjenning av årsmøte.
    
 3. Styret sender ut innkalling til årsmøte med sakspapirer. Frist 14 dager før årsmøtet
   
 4. Gjennomføring av årsmøtet
  • VELKOMMEN: Styreleder ønsker velkommen.
  • MØTELEDELSE. Velg en person som skal styre møtet. Møteleder bør gå gjennom hvordan årsmøtet gjennomføres og forklare hvordan man for eksempel tegner seg til innlegg. La møtedeltagerne få stille spørsmål hvis det er noe i saksgangen de ikke forstår.
  • PROTOKOLL: Velg to personer utenfor styret til å underskrive årsmøteprotokollen.
  • ORDEN: Vær godt forberedt. Sjekk vedtektene og pass på at dere har ekstra kopier av sakspapirene. Det kan være lurt å ha en skriver eller kopimaskin i nærheten.
  • VALG: Valgkomiteens leder legger fram sin innstilling, men møteleder styrer valget.
  • TAKK: Husk å takke de som går ut av styret og andre som har hjulpet til med årsmøtet.
 5. Etter årsmøtet
  • INFORMASJON: Benytt anledningen til mer generell informasjon, meningsutveksling eller foredrag etter at det formelle møtet er hevet.
  • HYGGE: Ha gjerne en sosial kveld etter møtet.
  • PROTOKOLL: Signert protokoll sendes til medlemmene i etterkant.
  • RAPPORTERING: Godkjent årsrapport, årsregnskap og årsmøteprotokoll med påkrevde signaturer (årsmelding: alle i styret, regnskap: kasserer og revisor) sendes til regionavdelingen (hageselskapetmr@gmail.com). Les mer her..

Nyttige dokumenter

 

 

 •